KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuat dahilinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” olarak Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sokak No:2/A 1501 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim Bor Şeker Anonim Şirketi (“Şirket”)’nin, KVK Kanunu’nun 10. maddesi çerçevesinde Şirket’e sunulmuş olan kişisel verilerin işlenmesi, korunması, aktarılması ve bu bilgilere dair kişisel veri sahiplerinin aydınlatılmasını amaçlayan Şirket’in aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin oluşturulmuştur.

Şirket için kişisel verilerin işlenmesinden önce veya en geç kişisel verilerin işlenmesi sırasında kişisel veri sahiplerinin aydınlatılması esastır. Bu kapsamda Kanun’un 10. maddesine uygun olarak Şirket’in kişisel veri sahipleriyle söz konusu aydınlatma yükümlülüğü kapsamında paylaştığı bilgiler şunlardır;

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 5. Kişisel veri sahiplerinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları,
 6. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 53517 / 5 sicil numarasıyla kayıtlı Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sokak No:2A 1501 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim olan Şirket KVK Kanunu’nun 10. maddesi çerçevesinde Veri Sorumlusu olarak nitelendirilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Şirket veri sorumlusu olarak; faaliyetlerinin, Şirket prosedürü ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için  gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, tedarikçiler  ile hammadde temini, satın alma operasyonlarının yürütülmesi kapsamında talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme süreçleri, pazar araştırması, iş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, çalışan adayları ile ilgili süreçlerin yürütülmesi ve iş sözleşmelerinin kurulması, Şirket çalışanları için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması, müşteri memnuniyeti, talep ve şikayetlerinin takibi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi, kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması, iç kontrol süreçlerinin yürütülmesi, hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi, şirketler hukukundan doğan süreçlerin gerçekleştirilmesi, çalışan memnuniyetinin ve bağlılığı süreçlerinin planlanması, çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması, çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması, çalışanların iş faaliyetlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi ve bilgi teknolojileri (IT) hizmetlerinin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, şirket yerleşkesi ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması, şirket demirbaşlarının ve kaynaklarının güvenliğinin temini,  yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuattan doğan yükümlülüklere istinaden bilgi verilmesi ve ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Kanun’a uygun olarak bilumum araç ve kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veri sahibinin onayı ve açık rızası dahilinde kişisel verileri kısmen veya tamamen elde edebilir, kaydedilebilir, saklayabilir, güncelleyebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, üçüncü kişilere aktarabilir veya işleyebilir.

Belirtilen amaçlar dahilinde kullanılacak olan kişisel veriler, Şirket tarafından sağlanan hizmet ve Şirket’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket birimleri ve ofisler, Şirket’in beraber çalıştığı tedarikçiler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Toplanan kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, söz konusu kişisel verileri sadece; veri sahibinin açık rızasına istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, 2. maddede belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak, Şirket’in dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştirakleri ya da bağlı ortaklıkları, grup şirketleri iş ortakları, faaliyetleri gereği anlaşmalı olduğu ve hizmet sunduğu müşteriler, Şirket tarafından hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşları, şirketler ve diğer 3. kişi ya da kuruluşlar, Şirket’in danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları, tedarikçiler veya alt yükleniciler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

Şirket, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerin almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. Şirket, söz konusu sunucuların bulunduğu ülkelerde kişisel verilerin korunması konusunda gelişmiş kanunlar bulunduğunu garanti etmektedir. 

 1. Kişisel Veri Sahiplerinin 11. Madde Kapsamında Hakları

Kişisel veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesihaklarına ilişkin taleplerini, aşağıda düzenlenen yöntemlerle RB’ye iletmeniz durumunda, RB talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.

Şirket, kişisel veri sahiplerinin Kanun’un 11. maddesine istinaden aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir;

 1. Şirket’in kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
 2. İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
 3. Şirket’in yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 8. Kişisel verilerinin birer kopyasını alma
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple veri sahibinin zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklara ilişkin yazılı taleplerini işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması hakkında Aydınlatma Metni’nin Ek-1 numaralı ekinde  yer almakta olan Şirket Çalışanları İçin Veri Sahibi Başvuru Formu veya Ek-2 numaralı ekinde yer almakta olan Şirket Dışı Kişiler İçin Veri Sahibi Başvuru Formu’nu Merdivenköy Mahallesi Dikyol Sokak No:2/A 1501 Kadıköy/İstanbul adresine ıslak imzalı olacak şekilde noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya [borseker@hs01.kep.tr] kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletebilirler.

Kişisel veri sahiplerinin sahip oldukları ve yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettikleri hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olası, talep edilen konusunu kişisel veri sahibinin şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olunması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Şirket’e iletmeleri halinde Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Şirket’in Kanun’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile iş bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bor Şeker Anonim Şirketi

EKLER

EK-1: Şirket Çalışanları İçin Veri Sahibi Başvuru Formu

EK-2: Açık rıza metni

Çiftçi Portal
Whatsapp Destek Hattı